[Catalog] [Manage]

E-mail
Subject
Message
CAPTCHA
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG, GIF, SWF and WEBM.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 325x325 (new thread) or 250x250 (reply) will be thumbnailed.
  • Currently 228 unique user posts.

File: 1441927350154.jpg–(126.73KB, 700x539, parks-recreation__140511162301.jpg)
No.202  [Reply]
Anyone here watch this show?
14 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1546  >>1579
>>1545
It brings a tear to my eye.
¨ No.1579
>>1546
You must know and recognize, but forget about this. In confluence with current and emerging users and doctrines we proliferate
¨ No.1602
I liked Human Wreckingballs better.

File: 1472733822637.jpg–(72.43KB, 600x800, 2ea68aa686769230a306b3bb8d76aa3c.jpg)
No.1588  [Reply]
Asakura Mao reporting in!
4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1593
>>1592
The first series actually had GOOD animation. It was the second one where they really dropped the ball on went full on GIFs. I think it was genuinely the worst animated thing I'd ever seen.
¨ No.1595
After Star Jewel, nothing else really holds up.
¨ No.1597
>>1592
>tween animation
You're making it sound like it's digitally tweened when it isn't. Yeah it had too many inbetweens though, the h manga is much better.

No.1581  [Reply]
Every now and then, a file is required.
¨ No.1583  >>1586
Once in a while I feel like aqualung
¨ No.1586
>>1583
I feel a stronger kinship to Locomotive Breath, myself.

File: 1285285290566.jpg–(64.49KB, 560x500, 1285285290566.jpg)
No.490  [Reply]
Let's create a story using one anime frame at a time!
You start!
61 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1544
1460761901238.jpg–(72.19KB, 1280x720, yashoeo.jpg)
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
¨ No.1550
1462650945762.jpg–(94.18KB, 714x527, shot-Megazone 23 [OnDeed] [37A298AB].mkv-00:41:12.)

¨ No.1580
1471522157456.png–(742.71KB, 960x720, 1245706212243.png)


File: 1464946925897.png–(530.38KB, 616x880, image.png)
No.1554  [Reply]
a message is usually required
7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1573  >>1574

¨ No.1574
>>1573
You rebel, you!
¨ No.1578
1471490621319.jpg–(302.69KB, 1033x1500, image.jpeg)


File: 1457170921815.png–(52.53KB, 778x532, MlpfwSq.png)
No.1518  [Reply]

¨ No.1521
1457171067175.png–(204.09KB, 955x686, hikikomori.png)

¨ No.1522
1457171102846.png–(475.91KB, 848x480, vlcsnap-2016-03-04-00h14m14s014.png)

¨ No.1549
That's not possible.

No.1514  [Reply]
內閣專員下來,首先是慰問受災的災民,柳川市作為重災區桃園外送茶,王為民全程陪同,其中曲折無人可知,但是內閣專員的態度明顯有所緩和。隨后援交,明曦慈善基金大發善款,王為民把功勞攬在自己身上<a href=http://pgdthanhkhe.edu.vn/new/default/>桃園外約</a>,專員的臉色更加好看了。之后不久,警方調查得知<a href=http://hr.innovateda.org/Json/>高雄外約</a>,大橋坍塌台北一夜情,并非冰雹所引起桃園一夜情,而是有人蓄意炸橋,導致災難發生!此言一出桃園援交,驚奇千層浪。
”被打擊的葉龍一臉不信打問道“嗯!就我所知的台北援交,有葉天、葉地兄弟兩,還有外院人稱“霹靂掌”的葉問和人稱“火龍”的葉武兩人。其他的嗎就不知道了。”葉虎仔細想想然后答道……………………………。
但是如果美國霸權主義軍政機器硬要打仗,硬要向中國的核心戰略利益發起致命的威脅與挑戰台中一夜情,中國人民與中國軍隊也必須橫下一條心,與美國的霸權主義對抗到底。對于貌似強大的美國侵略勢力,中國的寶貴經驗是“美帝國主義并不可怕外送茶,就是那么一回事。”你不打它,它叫得很兇;你若打它,它就只能是一只紙老虎!抗美援朝戰爭是中美的第一次對抗,標志著美國霸權主義衰落的起點;抗美援越戰爭是中美的第二次對抗<a href=http://www.gochina.com.tw/file/>外約</a>,標志著美國霸權主義衰落的巔峰。
望著滿山的烏龍茶
隨著人們對健康的重視<a href=http://wvfarm.org/Media/>台中外送茶</a>,茶葉中各種有益的成分也被越來越多的人所熟知。不過台南援交<a href=http://hoinongdanquangngai.org.vn/fd77/>台中援交</a>,由于每種茶的茶性不同台中外送茶<a href=http://mansioningles.com/images7/>台北外送茶</a>,自然適合飲用的人群也不同。自己究竟適合喝什么茶,你知道么?。
1 post omitted. Click Reply to view.
¨ No.1516
1456985833261.jpg–(65.32KB, 230x367, vet.jpg)
जसरी, पहिलो पोस्टर, मलाई सुन्न गर्नुहोस्। त्यो साँच्चै यो मुद्दा सम्बन्धित छन्।
म एक समय पहिले योशिनोय गए; के तपाईंलाई थाहा छ, योशिनोय?
खैर जसरी त्यहाँ मानिसहरूको एउटा पागल नम्बर थियो, र म मा प्राप्त गर्न सकेनौं।
त्यसपछि, म छत देखि झुन्डियो ब्यानर देख्यो, र यो "१५० येन बन्द" लेखिएको थियो।
ओह, यो मूर्खता। ती मूर्ख।
यो १५० येन बन्द छ बस किनभने तपाईं, छैन योशिनोय आउन गर्छन्, मूर्ख।
यो केवल १५० येन, जोर रो लागि १-५-० येन छ।
यहाँ पनि सम्पूर्ण परिवार हुनुहुन्छ। केही योशिनोय लागि बाहिर ४ को परिवार, सबै, हा? कसरी कमबख्त राम्रो।
"ठीक छ, बाबाले अतिरिक्त-ठूलो आदेश गइरहेको छ।" परमेश्वरको म हेर्न सहन गर्न सक्दैन।
तपाईं मान्छे, म के तपाईं ती सिट बाहिर भने १५० येन दिनेछौँ।
योशिनोय एक रक्तपातपूर्ण हुनुपर्छ।
त्यो काल वातावरण, जहाँ यू आकारको तालिकाको विपरीत पक्षले दुई मान्छे कुनै पनि समयमा झगडा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ,
यो छुरी हान्नु-वा-हुन-छुरा प्रहार मन, कि यो स्थान बारे ठूलो के छ।
महिला र बच्चाहरु बन्द पेंच र घर रहनु पर्छ।
जसरी, म खाने सुरु गर्न थियो, र त्यसपछि मलाई छेउमा हरामी जान्छ "अतिरिक्त-ठूलो, अतिरिक्त सस संग।"
Post truncated. Click Reply to view.
¨ No.1517
ഞാൻ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല
¨ No.1547
جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولا في الشرق الأوسط وأفريقيا

File: 1443061120186.jpg–(44.77KB, 600x728, igaraccho.jpg)
No.382  [Reply]
anzu
22 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1542
1460389030503.png–(627.25KB, 1300x1100, 56099369_p1.png)
Destroy IM@S who are not Anzu.
¨ No.1543
1460601692386.png–(156.52KB, 250x381, image.png)

¨ No.1548
Idolmaster more like Idlemastur

Embed: mountain of english?????????–(YouTube)
No.18  [Reply]  >>271
This place sucks.
Why is the default name not VIPPER? Where is the palestinian propaganda? Where is Suika? Where is the SJIS support?
I feel cheated.
11 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.1529
>>300
Butch Cassidy.
¨ No.1533
1458197750726.gif–(17.06KB, 957x1155, image.gif)

¨ No.1534
1458438353084.png–(4.08MB, 1918x996, wwwww.png)


File: 1453850777479.png–(217.43KB, 500x500, B_ItczhW0AAKfc6.png:large.png)
No.1488  [Reply]

¨ No.1491
1454156873905.jpg–(182.41KB, 660x371, ms-13.jpg)

¨ No.1525
1457171261570.jpg–(36.98KB, 424x349, 2064991_orig.jpg)


Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]